הסכם קיבוצי 2018

בחודש אוקטובר 2018 נחתם בטכניון הסכם העסקה קיבוצי חדש לתקופה שבין 1.1.2015-30.9.2021,                 כולל נוהל נלווה 
במסגרת ההסכם עודכנו התנאים הבאים:

עדכון שכר

השכר בטכניון התעדכן בשני מישורים, מקומי וארצי, כמפורט להלן.
ניתן לבחון את ההשפעה של העדכונים על השכר ע"י שימוש במחשבון השכר.

עדכון טבלאות ות"ת

טבלאות השכר של ות"ת עודכנו באופן דומה לשאר האוניברסיטאות על מנת לשקף תוספת שכר ממוצעת של 10.5% על פני התקופה. תוספות השכר יינתנו בפריסה כאשר הפעימה הראשונה תהיה רטרואקטיבית מתאריך 1.1.2018 והפעימה האחרונה תינתן בתאריך 1.9.2023.

פירוט תוספות השכר שעודכנו בטבלאות הארציות של הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת), החלות בכל האוניברסיטאות:

מועד תשלום התוספתתוספת אחוזית מצטברת למורים מן החוץ (ביחס לשכר 2017)תוספת שקלית מצטברת לעמיתי הוראהתוספת שקלית מצטברת לדוקטורנטיםתוספת שקלית מצטברת לסטודנטים לתואר שני שמקבלים תוספת הוראה פרונטלית מלאהתוספת שקלית מצטברת לסטודנטים לתואר שני שאינם מקבלים תוספת הוראה פרונטליתתוספת שקלית מצטברת לסטודנטים לתואר ראשון
החל מינואר 2018:1.5%₪ 134₪ 115₪ 147₪ 131₪ 103
החל מיולי 2019:2.5%₪ 224₪ 193₪ 245₪ 217₪ 171
החל מינואר 2020:4.0%₪ 358₪ 308₪ 392₪ 347₪ 274
החל מינואר 2021:6.0%₪ 537₪ 459₪ 594₪ 525₪ 414
החל מספטמבר 2021:7.0%₪ 626₪ 537₪ 691₪ 612₪ 482
החל מינואר 2022:8.5%₪ 760₪ 652₪ 839₪ 742₪ 585
החל מספטמבר 2022:9.5%₪ 850₪ 730₪ 936₪ 828₪ 653
החל מינואר 2023:10.0%₪ 894₪ 766₪ 988₪ 874₪ 689
החל מספטמבר 2023:10.5%₪ 939₪ 801₪ 1,040₪ 920₪ 725

הערות על חישוב התוספות הארציות:

  1. כל התוספות הארציות הן שכר ברוטו לחודש, למשרה מלאה (2200 נקודות פלמור).
  2. כל התוספות הארציות (מלבד למורים מן החוץ) הן שקליות, ולכן הן אחידות בין ותקים שונים ובין דרגות שונות באותה אוכלוסיה.
  3. כל התוספות הארציות מתווספות לבסיס השכר (85% לשכר המשולב, ו-15% לתוספת השחיקה). תוספת הוותק לא תשתנה.
  4. כל התוספות הארציות הן שכר מבוטח שעליו ישולמו הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות.

תוספת טכניונית ייחודית

תוספת טכניונית, שתשולם בטכניון בלבד בשל הפרשים בין חישובי היקף משרה בטכניון ובאוניברסיטאות אחרות, ולא תיחשב כשכר. התוספת הטכניונית תשולם לאוכלוסיות מסוימות בלבד (בעיקר האוכלוסיות בעלות השכר הנמוך וכן בעלי תואר דוקטור) לשם צמצום עיוותי השכר.

פירוט חלוקתה בין הדרגות השונות הינו:

דרגהטבלת שכרשכר נוכחיתוספת טכניונית
מורים מן החוץ
41 חבר הוראה בכיר נלווה (ד"ר)מורה מן החוץ ג'₪ 9,918₪ 0
42 מרצה בכיר נלווה (ד"ר)מורה מן החוץ ב'₪ 8,525₪ 850
43 מרצה נלווה (ד"ר)מורה מן החוץ ב'₪ 8,525₪ 850
44 מורה נלווהמורה מן החוץ א'₪ 7,322₪ 20
45 מורה משנה נלווהמורה מן החוץ 1₪ 4,101₪ 1,680
עמיתי הוראה
41 חבר הוראה בכיר (ד"ר)עמית הוראה ב'₪ 8,610₪ 720
42 עמית הוראה בכיר (ד"ר)עמית הוראה ב'₪ 8,610₪ 720
43 עמית הוראה (ד"ר)עמית הוראה ב'₪ 8,610₪ 720
44 מורה נלווהעמית הוראה א'₪ 7,172₪ 0
45 מורה משנה נלווהעמית הוראה 1₪ 4,137₪ 1,135
סטודנטים ומשתלמים
44 2 מדריך (דוקטורנט)מדריך₪ 10,178₪ 0
44 3 אסיסטנט ב' (דוקטורנט)אסיסטנט ב'₪ 9,725₪ 0
44 3 אסיסטנט א' (דוקטורנט)אסיסטנט א'₪ 8,965₪ 0
45 סטודנט לתואר שני, עם תוספת הוראה פרונטלית מלאהעוזר הוראה (טבלת 22 שעות שבועיות) + 13%₪ 5,931₪ 454
45 סטודנט לתואר שני, ללא תוספת הוראה פרונטליתעוזר הוראה (טבלת 22 שעות שבועיות)₪ 5,249₪ 454
46 סטודנט לתואר ראשוןעוזר הוראה (80% מטבלת 32 שעות שבועיות)₪ 4,225₪ 1,260

הערות על התוספת הטכניונית:

  1. התוספת הטכניונית תשולם בפועל פעם ברבעון (הכסף שמופיע בטבלה כפול 3 כפול היקף המשרה), ולא יינתנו עליה הפרשות לפנסיה או לקרן השתלמות.
  2. התוספת הטכניונית תשולם (במלואה ובאופן קבוע) החל מחודש אוקטובר 2017 (הפרשים ישולמו רטרואקטיבית).

לשימושכם, מחשבון שכר שבו ניתן לבצע הדמיה של השפעת ההסכם החדש על השכר.

טבלת העסקה

במסגרת ההסכם עודכנה טבלת ההעסקה. הטבלה החדשה מופיעה להלן:

בתוקף החל מסמסטר אביב תשע"ט
תיאוריחידות תעסוקההערות
הרצאה
הרצאה - שעה פרונטלית -275 יח'כולל הכנה ומטלות כלולות (A)
הרצאה - מרצה אחראי בקורסבהתאם לטבלה ב' למטהמטלות כלולות (B)
תרגול
תרגול - שעה פרונטאלית - קורס בסיסי200 יח'לפי סיווג (1). כולל הכנה ומטלות כלולות (C)
תרגול - שעה פרונטאלית - קורס אחר225 יח'
תרגול - שעה פרונטאלית - קורס מתקדם250 יח'
מתרגל אחראי בקורס שבו רשומים לפחות 10 סטודנטים בהתאם לטבלה א' למטהמטלות כלולות (C+D)
מתרגל המעביר קורס מתקדם לראשונה50 יח'
בדיקת תרגילים
40 גליונות סוג I100 יח'לפי סיווג (2)
40 גליונות סוג II150 יח'
הדרכה במעבדה
שעת הדרכה שבועית100 יח'לא כולל הכנה. סך המטלות (E) בכולל לכל 100 יח' יהיה 15 שעות עבודה מצטברות סמסטריאליות (עד 20% שונות)
הכנה לתירגול במעבדהMin(100,Y*100/3)Y - מספר שעות התרגול במעבדה
הנחיה
הנחית פרוייקט בסיסי50 יח' לסטודנט
(עד 10 סטודנטים)
25 יח' לכל סטודנט נוסף
לפי סיווג (3)
הנחית פרויקט מתקדם125 יח' לפרויקט לסמסטר
מורה מנחה למקצועות תכנון כולל/תכנון נוף בפקולטה לארכיטקטורה1200 יח'הנחיית קבוצה בת לפחות עשרה סטודנטים - בהיקף 10 שעות שבועיות
ריכוז הנחיה למקצוע תכנון כולל/תכנון נוף בפקולטה לארכיטקטורה עם שני מנחים או יותר במקביל100 יח'
הנחית משתלם לתואר גבוה150 יח'למשתלם לסמסטר (כולל חופשה בין סמסטרים וסמסטר קיץ)

טבלה א' – מפתח אחריות מתרגלים

מספר סטודנטים רשומיםיח' תעסוקה
0-90
10-5940
60-10990
110-159140
160-209190
210-259240
260-309290
310 ומעלה340

טבלה ב' – מפתח אחריות מרצים

מספר סטודנטים רשומיםתוספת יח' תעסוקה
80-119100
120-199150
200-299200
300-399250
400 ומעלה300

פירוט מטלות כלולות

Aמרצה1-2 שעות קבלה בהתאם לצורך, השתתפות בחיבור בחינות (חיבור בחינות אם מרצה יחיד), נוכחות בבחינות, בדיקת בחינות, בדיקת ערעורים. השתתפות בפגישות צוות
Bמרצה אחראיכל מטלותיו של מרצה בתוספת: אחריות על הקורס וניהולו השוטף, אישור תרגילי בית, אחריות על חיבור בחינות, אחריות על פרסום ציונים. במקרים פרטניים, כאשר ישובץ מורה נלווה כמרצה אחראי על קורס גדול במיוחד, ניתן לבקש אישור פרטני מהמנל"א להגדלת הקף התעסוקה
Cמתרגל1-2 שעות קבלה בהתאם לצורך, עדכון חומרי לימוד*, חיבור תרגילי בית*, השתתפות בחיבור בחינות, הקלדת בחינות ופתרונן, נוכחות בבחינות, השתתפות בבדיקת בחינות, השתתפות בפגישות צוות.
Dמתרגל אחראיכל מטלותיו של מתרגל ((C בתוספת: אחזקת האתר, מענה לסטודנטים, אחריות על עדכון חומרי לימוד וחיבור תרגילי בית*. אחריות על הקלדת בחינות ופתרונן, חישוב והקלדת ציונים.
Eמדריך מעבדההדרכה במעבדה, הכנת המעבדה, עדכון חומרי לימוד ומטלות, שעות קבלה, בדיקת מטלות (כולל דוחות) ומטלות אקדמיות דומות כנהוג. סך המטלות הכולל לכל 100 יח' תעסוקה יהיה 15 ± 20% (12-18) עבודה מצטברות סמסטריאליות.

* חיבור של החלק הארי של עבודות הבית או חומרי הלימוד לא נכלל במטלה זו.

סיווגים

1קורס בסיסיקורס שירות (ניתן כחובה לסטודנטים מפקולטה אחרת) וקורס חובה במסלול המוביל לתואר
קורס מתקדםקורס פקולטי מתקדם
קורס אחרקורס חובה במסלול פקולטי שהינו גם בחירה במסלול/ים אחר/ים
* ראש היחידה יכול להגיש למנל"א בקשה מנומקת להחליף את סיווגם של שני קורסים (אחד תמורת השני) במקרים בהם עומס ההוראה ורמת הקושי אינם תואמים לסיווג.
* ראש יחידה יכול להגיש למנל"א בקשה מנומקת להעביר קורס מסוג בסיסי/אחר למתקדם. מספר הקורסים הנ"ל ליחידה לא יעלה על שניים בו זמנית, פרט למקרים חריגים שבהם אין קורס מתקדם להחלפה.
2תרגילים סוג Iבדיקה מפורטת לפי החלטת המרצה האחראי (רישום מסירה לא יחשב כבדיקה)סך המטלות הכולל לכל 100 י"ת יהיה 15 ± 20% (12-18) שעות עבודה מצטברות סמסטריאליות.
תרגילים סוג IIבדיקה מפורטת לפי החלטת המרצה האחראי של תרגילי בית שלרובם לא פורסם פתרון בעבר.
3פרויקט בסיסיפרויקט הניתן בקבוצות גדולות (בקורס פרויקט) ופרויקט חובה סמסטריאלי במקצוע "סטודיו" בפקולטה לארכיטקטורה.
פרויקט מתקדםפרויקט (בקורס פרויקט) הניתן לקראת סיום התואר (בד"כ בשנה האחרונה ללימודי התואר) ל 1-2 סטודנטים

יציבות תעסוקתית

מורים מן החוץ ועמיתי הוראה – הסדר "המורה המתמיד"

הוקם מנגנון המורה המתמיד אשר יאפשר בניה של סגל הוראה יציב אשר מובטח לו שימור היקף ההוראה למשך תקופה של שנתיים שמתחדשת מידי שנה.

משתלמים – הסדר תעסוקה משלימה

הטכניון מחויב שהעסקת משתלמים תהיה לפחות ב-500 יחידות תעסוקה. במקרים בהם אין באפשרות הטכניון לעמוד בהתחייבות להעסקה מינימלית תינתן למשתלם אפשרות לעבודה משלימה במסגרות מוסכמות (לדוג' – אגודת הסטודנטים, היחידה לקידום הוראה, נוער שוחר מדע ועוד…) ומחויבות הטכניון תפחת לכדי 300 יחידות.