אודות הארגון

ארגון סגל ההוראה בטכניון (אס"ה) הוא ארגון העובדים היציג של כל המורים (מתרגלים ומרצים, להלן: הסגל האקדמי הנלווה) בטכניון שאינם חברי סגל אקדמי בכיר. הארגון בנוי כעמותה (ללא כוונת רווח). מבנה הארגון מטרותיו רשומים בתקנון הארגון ועיקרן:

  • הסדרת תנאי העבודה של הסגל האקדמי הנלווה, עיגונם בהסכם עבודה קיבוצי ופיקוח על ביצוע ההסכם.
  • קידום האינטרסים האקדמיים, המקצועיים והכלכליים של החברים.
  • קיום קשר עם ארגוני סגל אקדמי, ארגוני סטודנטים וארגוני עובדים בטכניון, ובמוסדות אקדמיים אחרים בארץ ובחו"ל.

חברי הארגון וזכויותיהם

לארגון יכולים להצטרף מרצים ומתרגלים בטכניון שאינם חברי סגל וכן משתלמים בבית הספר ללימודי מוסמכים בטכניון.
לחברי הארגון הזכות ליהנות מכלל ההסדרים, ההנחות, והשירותים אשר יקבעו ע"י מוסדות העמותה.
חברי הארגון זכאים לעיין במסמכי העמותה כפי שנקבע בתקנון ורשאים להגיש שאילתות לבעלי תפקידים בארגון.
חברי הארגון יכולים להגיש את מועמדותם ולהיבחר למוסדות העמותה המפורטים להלן.

מוסדות העמותה

האספה הכללית – הגוף העליון הכולל את כל חברי העמותה.
המועצה – גוף המופקד על ניהול ענייניו השוטפים של הארגון והכולל נציגים נבחרים מכל היחידות האקדמיות בטכניון על-פי מפתח מספרי (נציג אחד לכל 30 חברי ארגון). המועצה בוחרת את הוועד, את ועדת הביקורת וועדות אחרות.
הוועד – הגוף המבצע של הארגון, הכולל שלושה חברים שנבחרו ע"י המועצה.
ועדת הביקורת – גוף העוקב ובוחן את מכלול הפעילות של הארגון וכן משמש כמען לפניות חברי העמותה.

vbn
Picture of a lesson in class