תנאי העסקה

*** אלו הם תנאי ההעסקה לפני יישום הסכם ההעסקה הקיבוצי שנחתם בנובמבר 2018 ***
***                    לפרטים אודות התנאים המעודכנים – הסכם קיבוצי 2018         ***

תנאי ההעסקה של סגל ההוראה בטכניון נקבעים בהסכמי העסקה קיבוציים אשר נחתמים בין הארגון לבין הנהלת הטכניון. הסכמי ההעסקה כוללי התייחסות לשלושה הביטים עיקריים:

חברי סגל ההוראה זכאים להחזרי נסיעות, הפרשות עבור פנסיה וקרן השתלמות, תגמולים עבור ימי מילואים ועבור חופשת לידה.

דרגות שכר

שכר סגל ההוראה מחושב באמצעות יחידות תעסוקה כאשר 2200 יח' נחשבות למשרה מלאה וכל 100 יח' מייצגות שעת עבודה שבועית סמסטריאלית. דרגת השכר של העובד מכתיבה את השכר המגיע לו עבור משרה מלאה ובהתאמה את שוויה של כל יחידת תעסוקה.

המורים בסגל ההוראה מחולקים ל-3 קבוצות:

 1. סטודנטים המשתלמים בטכניון
 2. מורים מן החוץ – מורים אשר עיקר תעסוקתם מחוץ לטכניון או שאינם עונים להגדרת עמית הוראה.
 3. עמיתי הוראה – מורים אשר כל תעסוקתם בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה אולם אינם חברי סגל בכיר, וכן מי ששכרו מחוץ לטכניון אינו עולה על 15,000 ₪ לחודש בממוצע.

השכר עבור משרה מלאה (2200 יח' תעסוקה):

סטודנטים המשתלמים בטכניון 

 • עוזר הוראה (תלמיד לתואר ראשון) – 4,472 ₪ (כ-2 ש"ח ליח' תעסוקה)
 • עוזר הוראה (מסטרנט ) – 5,496 ₪ (תוספת וותק מכסימלית – 10 שנים) (כ-2.5 ש"ח ליח' תעסוקה)
 • מורה משנה א' (דוקטורנט לפני בחינת מועמדות) – 9,212 ₪ (תוספת וותק מכסימלית – 15 שנים) (כ-4.2 ש"ח ליח' תעסוקה)
 • מורה משנה ב' (דוקטורנט לאחר בחינת מועמדות) – 9,972 ₪(תוספת וותק מכסימלית – 20 שנים) (כ-4.5 ש"ח ליח' תעסוקה)
 • מדריך (דוקטורנט לאחר 3 שנות לימודים לדוקטורט או חלוף שנתיים מקבלת דרגת מורה משנה ב') – 10,578 ₪ (תוספת וותק מכסימלית – 25 שנים) (כ-4.8 ש"ח ליח' תעסוקה)

מורים מן החוץ (אין זכאות לתוספת וותק):

 • מורה משנה נלווה – 4,347 ₪ (כ-2 ש"ח ליח' תעסוקה)
 • מורה נלווה – 7,568 ₪ (כ-3.4 ש"ח ליח' תעסוקה)
 • מרצה /מרצה בכיר נלווה – 8,771 ₪ (כ-4 ש"ח ליח' תעסוקה)
 • חבר הוראה בכיר נלווה – 10,165 ₪ (כ-4.6 ש"ח ליח' תעסוקה)

עמיתי הוראה (מורים אשר עומדים בקריטריונים למסלול זה):

 • עמית הוראה 1 (דרגת מורה משנה נלווה) ללא ותק – 4,384 ₪ . (תוספת וותק מכסימלית – 15 שנים) (כ-2 ש"ח ליח' תעסוקה)
 • עמית הוראה א' (דרגת מורה נלווה) בעל 5 שנות ותק מקצועי – 7,745 ₪ . (תוספת וותק מכסימלית – 15 שנים) (כ-3.5 ש"ח ליח' תעסוקה)
 • עמית הוראה ב' (דרגות מרצה נילווה, מרצה בכיר נילווה, חבר הוראה בכיר נלווה) בעל 10 שנות ותק מקצועי – 9,541 ₪ (תוספת וותק מכסימלית – 30 שנים) (כ-4.3 ש"ח ליח' תעסוקה)

טבלת העסקה

היקף היקף התעסוקה נעשה לפי מפתח העסקת מורים (טבלת פלמור) אשר סוכם בהסכם ההעסקה הקיבוצי. הטבלה מגדירה הקצאת יחידות תעסוקה לכל סוג תעסוקה אקדמית. משרה מלאה של חבר סגל נלווה הינה 2,200 יחידות תעסוקה (שעת עבודה שבועית ממוצעת בסמסטר תהווה 100 יחידות תעסוקה). במינוי של סמסטר אחד (סמסטר א' או ב' בשנת הלימודים האקדמית) תקופת העסקה תהיה בת שישה חודשים.

 

תיאוריחידות תעסוקההערות
הרצאה
הרצאה - שעה פרונטלית -275 יח'כולל הכנה ומטלות כלולות*
הרצאה - מרצה אחראי בקורס הניתן ע"י שני מרצים או יותר במקביל100 יח'כולל פגישות עם מתרגלים, אחריות על בחינה, ת"ב וציונים וכו'
תרגול
תרגול - שעה פרונטאלית - קורס בסיסי200 יח'כולל הכנה ומטלות כלולות** *
תרגול - שעה פרונטאלית - קורס אחר225 יח'כולל הכנה ומטלות כלולות** *
תרגול - שעה פרונטאלית - קורס מתקדם250 יח'כולל הכנה ומטלות כלולות** *
תרגול - קורס מתקדם המועבר לראשונה50 יח'כולל הכנה ומטלות כלולות** *
*מטלות כלולות: שעת קבלה, הכנה ובדיקת בחינה/בוחן, נוכחות בבחינה/בוחן.
** חיבור תרגילי בית (לא כולל בדיקה)
בדיקת תרגילי בית סוג I - לכל 40 גיליונות (#)100 יח'(#) בבדיקה מפורטת לפי החלטת המרצה האחראי (רישום מסירה לא יחשב כבדיקה)
בדיקת תרגילי בית סוג II - לכל 40 גיליונות (#)150 יח'(##) בבדיקה מפורטת לפי החלטת המרצה האחראי של תרגילי בית שלרובם לא פורסם פתרון בעבר
מתרגל אחראי לקורסים
(X), (Y)
50 יח' *
200 יח' **
300 יח' ***
400 יח' ****
* מתקדם בלבד ועד 100 סטודנטים
** לפחות 100 ועד 250 סטודנטים בקורס
*** לפחות 250 ועד 400 סטודנטים בקורס
**** מעל 400 סטודנטים בקורס
(X) מטלות כלולות: אחזקת אתר, פגישות עם מרצה אחראי, פגישות עם שאר המתרגלים, חיבור תרגולים ותרגילי הבית, מענה לסטודנטים, טיפול במינהלה, קשר והנחיות עם הבודקים, ציונים וכו'
(Y) לכל קורס יהיה מתרגל אחראי. מתרגל יחיד הוא גם מתרגל אחראי.
תרגול במעבדה לשעה100 יח'כולל בדיקה עד 20 דוחות בשבוע
הכנה לתירגול במעבדהMin(100,Y*100/3)Y - מספר שעות התרגול במעבדה
הנחיה
הנחית פרוייקט בסיסי50 יח'
25 יח'
לסטודנט לסמסטר (עד 10 סטודנטים)
לכל סטודנט נוסף מעבר ל10 סטודנטים
הנחית פרויקט מתקדם\פרויקט גמר125 יח'לפרויקט לסמסטר
מורה מנחה למקצועות תכנון כולל/תכנון נוף בפקולטה לארכיטקטורה1200 יח'הנחיית קבוצה בת לפחות עשרה סטודנטים - בהיקף 10 שעות שבועיות
ריכוז הנחיה למקצוע תכנון כולל/תכנון נוף בפקולטה לארכיטקטורה עם שני מנחים או יותר במקביל100 יח'
הנחית משתלם לתואר גבוה150 יח'למשתלם לסמסטר (כולל חופשה בין סמסטרים וסמסטר קיץ)

מפתח :
קורס בסיסי – קורס שירות(1) וקורס חובה במסלול לימודים המוביל לתואר.
קורס מתקדם – קורס פקולטי מתקדם(2).
קורס אחר –  קורס חובה במסלול/ים פקולטי/ים שהינו גם בחירה במסלול/ים אחר/ים.
פרויקט בסיסי – פרויקט חובה (בקורס פרויקט) במסלול הניתן בקבוצות גדולות בסמסטרים הראשונים ופרויקט חובה סמסטרלי במקצוע "סטודיו" בפקולטה לארכיטקטורה.
פרויקט מתקדם – פרויקט (בקורס פרויקט) הניתן לקראת סיום התואר (בדר"כ בשנה האחרונה ללימודי התואר) ל1-2 סטודנטים כדרישת גמר במסלול.

הערות:
(1) ניתן כחובה לסטודנטים שאים מהפקולטה
(2)ראש יחידה יוכל למנל"א בקשה מנומקת להעברת קורס מסוג בסיסי/אחר למתקדם. מספר   קורסים כאלה ליחידה לא יעלה על שניים בו זמנית.

יציבות תעסוקתית

היקף התעסוקה ,עבור משתלם שהטכניון החליט להעסיקו , יהיה לפחות 500 יחידות תעסוקה בסמסטר.

כל עובד זכאי להחזרים עבור נסיעות מביתו לטכניון כמפורט בדף מידע – הוצאות נסיעה.
עבור מרבית המורים אשר מתגוררים במקום בו קיים כרטיס חופשי חודשי אל הטכניון ההחזר תלוי בהיקף התעסוקה:

 • עד 1500 יחידות תעסוקה – החזר בשיעור מחצית מעלות כרטיס חופשי חודשי ממקום המגורים לטכניון.
 • מעל ל-1500 יחידות תעסוקה – החזר בשיעור מלוא עלות כרטיס חופשי חודשי ממקום המגורים לטכניון.

 

פנסיה וקרן השתלמות

לכל המורים הנלווים קרן פנסיה (ברירת המחדל היא "קרן מקפת") ולרובנו (לא כולל המורים מן החוץ) קרן השתלמות (ברירת המחדל היא "מגדל השתלמות"). מומלץ לכל מורה להיוועץ בנציגי "מגדל" הנמצאים בקמפוס במיוחד לגבי הרכב קרן הפנסיה. הייעוץ הפנסיוני מותנה במילוי טופס הרשאה לחברה המאפשר לה לבדוק (ורק לבדוק) את כל ההפקדות הפנסיוניות של נותן ההרשאה. התקנות החדשות אינן מאפשרות יעוץ ללא הרשאה זו.

נציגי מגדל נמצאים בטכניון בימים ראשון וחמישי, לקביעת פגישה יש ליצור קשר טלפוני עם:
קרן -052-3584611
אלכס- 052-6999356

טופס הצטרפות מקפת אישית

מגדל השתלמות

גמולי מילואים

מורים אשר משרתים במילואים זכאים לתגמולים מביטוח לאומי. הפרטים המלאים מפורטים בדף מידע – תגמולי מילואים.
את הטפסים לביטוח לאומי ניתן להגיש באמצעות מזכירות ההוראה בפקולטה ולהעזר במדור שכר בטכניון.
במידה והמורה הפסיד ימי עבודה ולא דאג להשלימם במועד אחר ינוכה מהתגמולים סכום השקול למספר הימים בשירות מילואים. על מנת להמנע מניכוי זה יש להגיש טופס ובו הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים.

הריון ולידה

זכויות נשים בעת תקופת ההריון ולאחר הלידה מעוגנות בחוקי המדינה. תקציר של הזכויות מופיע בדף מידע לגבי זכויות נשים בהריון. מומלץ לפנות אל מזכירות ההוראה בפקולטה מבעוד מועד על מנת למצוא שיבוץ הוראה שיאפשר את מימוש הזכויות באופן הנוח ביותר ולא ייפגע בהוראה. בכל מקרה של חוסר ודאות מומלץ להיוועץ במזכירות הארגון לשם שמירה על זכויותיכן.

 • יציאה לחופשת לידה – במידה וסגל הקורס דאג לחלוקת מטלות ההוראה באופן שבו היולדת מסיימת את מטלותיה לפני היציאה לחופשת לידה, ניתן להגיש הצהרה על כך והטכניון ידאג לפרוס מחדש את שכר העבודה עבור הסמסטר כולו על החודשים עד ליציאה לחופשת לידה.
 • חזרה מחופשת לידה – הטכניון מחויב למצוא סידור שמאפשר ליולדת לחזור לעבודה עם חזרתה מחופשת הלידה.
 • הארכת מלגה למשתלמות – הטכניון מחויב להמשיך ולשלם את המלגה בתקופת חופשת הלידה כאשר תקופת הזכאות למלגה מתארכת בהתאם. במידה והמשתלמת לא ניצלה את האפשרות המפורטת לעיל (פריסת השכר בסמסטר היציאה לחופשת לידה), הטכניון מחויב להעסיקה בהוראה גם בתקופת הארכת המלגה.